Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

pro e-shopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti B2B Mobile s.r.o., se sídlem Drachkov 86, IČO 17984211, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 32884 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, e-mail info@B2Bmobile.cz, telefonní číslo +420721419183. („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.B2Bmobile.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://www.B2Bmobile.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

1.          NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.       Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.       Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.       Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.       DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.       Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.       Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.       Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a                   uchovávání historie objednaného Zboží a  uzavřených Smluv;

1.8.       Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9.       Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2.0.      FMI označuje funkci Najít iPhone v telefonech Apple iPhone.

2.1.      IMEI označuje mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity).

 

3. ZÁKAZNÍK

Objednávkou na webových stránkách společnosti B2B Mobile s.r.o. souhlasíte, že budete vázáni těmito Podmínkami. Při objednávání jste povinni uvést své úplné kontaktní údaje, včetně Vašeho jména, fakturační a doručovací adresy, aktivního telefonního čísla a e-mailové adresy. Nesete výhradní odpovědnost za přesnost informací, které poskytnete společnosti B2B Mobile s.r.o., a odpovídáte za veškeré náklady vzniklé v důsledku uvedení nesprávných kontaktních údajů.

Objednávkou na webových stránkách společnosti B2B Mobile s.r.o. potvrzujete, že máte požadovaný zákonný věk a můžete být vázáni těmito Podmínkami a objednávat na webových stránkách společnosti B2B Mobile s.r.o.. 

Údaje o zákaznících jsou uloženy v registru zákazníků společnosti  a slouží k udržování a správě vztahů se zákazníky. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti B2B Mobile s.r.o., které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti B2B Mobile s.r.o..

 

4. PRODUKTY

Společnost B2B Mobile s.r.o. prodává použité a repasované mobilní telefony. Mobilní telefony kontrolují a repasují před uvedením do prodeje odborníci společnosti Forza Refurbished BV. Společnost Forza Refurbished BV třídí mobilní telefony na základě jejich estetického stavu. Zboží je skladem v Nizozemí, uvádíme u produktu "skladem" z důvodu expresně řešené dopravy. Využíváme přepravní společnosti DHL express, dále i DPD a Zásilkovnu. Při objednávání si zvolíte požadovaný model, barvu, kapacitu paměti a kategorii stavu mobilního telefonu, který chcete zakoupit.

Při opravách a výměnách jsou používány vysoce kvalitní díly, a to včetně dílů třetích stran. Pro více informací o vašem zařízení kontaktujte náš zákaznický servis. Veškeré opravy a úpravy jsou prováděny za účelem renovace telefonu tak, aby fungoval stejně jako telefon nový. 

Společnost B2B Mobile také prodává příslušenství mobilních telefonů, jako jsou temperovaná skla, pouzdra a nabíjecí kabely nebo adaptéry. 

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom přesně vysvětlili atributy našich produktů, včetně jejich stavu a barev.

Vzhledem k použití náhradních dílů od třetích stran může telefon zobrazovat hlášení “Zjištěn neoriginální díl”.

 

5. Ceny

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou ceny smluvní. Na webových stránkách internetového obchodu 

http://www.rephone.cz/ jsou v daném okamžiku uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, přičemž je specifikováno, zda jsou včetně DPH či bez DPH.

V cenách nejsou zahrnuty případné další poplatky, které musí kupující zaplatit, zejména poplatky za dopravné, balné, skladné, poplatky za platbu, apod., přičemž tyto poplatky jsou případně uvedeny zvlášť.

Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží za uvedenou cenu nedodat, jestliže došlo ke zjevné chybě v ceně. Při posuzování zjevné chyby v ceně je rozhodující hledisko běžného spotřebitele s ohledem na rozdíl mezi obvyklou cenou a cenou uvedenou v internetovém obchodě, přičemž cenou obvyklou se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží nabízeného na trhu v daném místě a čase. Pokud tento rozdíl bude značný, je zřejmé, že se jedná o zjevnou chybu, jejímž následkem je neplatnost uzavřené kupní smlouvy zakládající výše uvedené právo prodávajícího zboží kupujícímu nedodat a případnou uhrazenou cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží, nebo po dobu časově určenou prodávajícím.

Aktuálně nabízené slevy a slevy poskytované v rámci partnerských programů jsou uvedeny buď přímo u konkrétního zboží, nebo v sekci Partnerské programy na webových stránkách.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Ceny jednotlivých druhů doprav a způsoby úhrad kupní ceny jsou uvedeny v sekci Doprava a Možnosti platby

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Společnost B2B Mobile s.r.o. přijímá následující platební metody:

6.1. Platební karty (kreditní, debetní)

6.2. on-line platba bankovním převodem prostřednictvím internetového platebního portálu

Pro nákupy prováděné prostřednictvím jejich služeb platí obchodní podmínky každého z těchto poskytovatelů plateb.  Společnost B2B Mobile s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit libovolnou objednávku. Dále, v případě problémů s platbou na Vaší straně, si společnost B2B Mobile s.r.o. vyhrazuje právo anulovat prodej a požadovat okamžité vrácení produktů. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí vzniku škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího. Kupující tak nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v momentě expedice zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, popřípadě rovněž v listinné podobě společně se zbožím.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI              

 7.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

 

7.6.       Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

7.7.       Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

 

8.          ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.       K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2.       V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě, které Vám budeme Zboží dodávat  pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.       Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také využít náš formulář, který je dostupný na E-shopu na adrese: www.https://reklamace.b2bmobile.cz/

8.4.       Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

8.5.       Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6.       V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7.       V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení  na účet zvolený v reklamačním případu. Částka  však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud  možno včetně originálního obalu.

8.8.       V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali  v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.9.       My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v podmínkách. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

9.4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

10. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) nalezne kupující v sekci Informace o ochraně osobních údajů na webových stránkách prodávajícího.

11. ZÁRUKA A REKLAMACE

Společnost B2B Mobile s.r.o. poskytuje na všechny telefony, tablety, macbooky 36-měsíční záruku. Všechny zjištěné závady, na které se záruka vztahuje, budou společnostíB2B Mobile s.r.o. opraveny. Tyto záruční podmínky samostatně uvádějí případy, u kterých záruka B2B Mobile s.r.o. neplatí, a ty části zařízení, na které se záruka B2B Mobile s.r.o. nevztahuje.

Doba platnosti záruky B2B Mobile s.r.o. je 36 měsíců od data nákupu. Máte povinnost seznámit se s těmito záručními podmínkami k telefonu, než začnete telefon používat.

V naší záruce jsou zahrnuty následující služby:

Pokud zjistíme, že jste závadu zařízení způsobili Vy, společnost B2B Mobile s.r.o. za ni neponese odpovědnost. K těmto případům patří například způsobení fyzického poškození telefonu, používání telefonu v rozporu s návodem nebo jiné nedbalostní jednání. Zvlášť upozorňujeme na následující:

 • Na normální opotřebení telefonu se záruka B2B Mobile nevztahuje.
 • Na rozbití nebo prasknutí obrazovky se záruka B2B Mobile nevztahuje.
 • Na odstranění virů nebo jiného malwaru z telefonu se záruka B2B Mobile nevztahuje.
 • Na poškození telefonu zaviněné nedodržování návodu nebo související s nevhodným nebo neobvyklým používáním telefonu se záruka B2B Mobile nevztahuje. 
 • V případě fyzického otevření telefonu pozbude záruka platnosti.
 • Na poškození telefonu během přepravy v důsledku Vaší nedbalosti se záruka nevztahuje. Odpovídáte za řádné zabalení telefonu pro přepravu.
 • Záruka B2B Mobile pozbude platnosti, pokud došlo k odstranění nebo jinému narušení čitelnosti výrobního čísla telefonu nebo IMEI.
 • Na jiné nepřímé nebo čistě finanční škody způsobené rozbitím telefonu, jako je zničení nebo poškození datových souborů, se záruka nevztahuje.
 • Záruka pozbude platnosti, pokud dojde k poškození skla / tlačítka Domů / fotoaparátu / dalších funkcí v důsledku nesprávného nebo neobvyklého použití, jako je například upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.
 • Záruka B2B Mobile pozbývá platnosti, pokud opravu telefonu zakoupeného od společnosti B2B Mobile prováděl samotný zákazník nebo třetí strana bez písemného souhlasu společnosti B2B Mobile či Forza Refurbished BV.
 • Záruka pozbývá platnosti, pokud je telefon ohnutý, byl poškozen vodou nebo pokud jsou některé jeho funkce poškozené v důsledku nesprávného použití, jako je upuštění telefonu nebo náraz telefonem do jiného předmětu.

Pokud obdržíte náhradní zařízení, platnost záruky B2B Mobile pokračuje od původního data zakoupení. Pokud během záruční lhůty prodáte telefon novému vlastníkovi, musíte o změně vlastnictví informovat společnost B2B Mobile s.r.o., aby také nový vlastník mohl mít nárok na záruku. Prodloužení záruky není přenosné a vztahuje se pouze na Vás jako původního kupujícího.

Společnost B2B Mobile s.r.o. si vyhrazuje účtovat dodací náklady ve výši 900 CZK v případech, kdy jste věděli nebo jste měli vědět o tom, že záruka není platná nebo je zapnutá funkce FMI. Dále si společnost B2B Mobile s.r.o. vyhrazuje právo požádat o fotografie telefonu, než ho odešlete na záruční opravu. 

Proces opravy

Při zasílání zařízení na záruční opravu vyplňte Reklamační list.

Než telefon odešlete na opravu, jste povinni provést zálohování souborů v telefonu. Než telefon odešlete do společnosti B2B Mobile s.r.o., jste povinni ho pečlivě zabalit tak, aby byl chráněný. Telefon nám bude zaslán na adresu uvedenou v pokynech prostřednictvím uvedené doručovací služby. Za telefon nesete odpovědnost až do jeho doručení do společnosti B2B Mobile s.r.o.. Je-li telefon dodán a vrácen tak, že je označen jako křehké zboží, což znamená, že manipulace s telefonem vyžaduje zvláštní opatření, jste povinni uhradit vzniklé dodací náklady.

Při odesílání telefonu do záruční opravy neposílejte s telefonem žádné příslušenství. Společnost B2B Mobile nezaručuje vrácení příslušenství zaslaného do našeho záručního servisu.

Před odesláním telefonu společnosti B2B Mobile s.r.o. jste povinni se ujistit, že funkce Najít můj iPhone byla vypnuta. Společnost B2B Mobile s.r.o. nebude moci telefon opravit ani nabídnout náhradní zařízení dříve, než bude tato funkce vypnuta. Společnost B2B Mobile s.r.o. si vyhrazuje právo vrátit vám telefon a účtovat náklady na doručení v případech, kdy jste věděli nebo měli vědět, že je funkce Najít můj iPhone zapnutá a nebyla vypnuta do jednoho (1) měsíce od kontaktování. V takovém případě vám společnost B2B Mobile s.r.o. zašle zařízení zpět a nezahájí proces záruční opravy.  Pokud si telefon nevyzvednete, nepřebíráme za zařízení žádnou další odpovědnost a zařízení bude zlikvidováno.

Zjištěná závada bude opravena v opravně Forza Refurbished BV. Pokud je dostupnost náhradních dílů špatná, díly jsou nepřiměřeně drahé nebo se u telefonu jinak ukáže, že se nevyplatí jej opravovat, bude příslušný telefon nahrazen jiným kusem stejného modelu a ve stejném stavu. Estetický stav náhradního telefonu bude odrážet estetický stav telefonu, který jste zaslali do společnosti B2B Mobile s.r.o. na záruční opravu. Záruční opravy B2B Mobile s.r.o. trvají v průměru pouze 7 pracovních dnů, počítáno od data, kdy telefon dorazí do našich zařízení. V některých případech, například během státních svátků nebo z jiných důvodů, může proces opravy trvat déle. Aby bylo možné telefon opravit v přiměřené lhůtě, musí být rovněž zohledněna kvalita telefonu, dostupnost náhradních dílů, kvalita a rozsah závady nebo jiné zvláštní technické vlastnosti. Společnost B2B Mobile s.r.o. se může dohodnout na snížení ceny nebo vrácení peněz, pokud se oprava závady nevyplatí, závada je minimální nebo telefon nelze opravit.

 

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.03.2023


 

×

Splátková kalkulačka ESSOX